Information» Stadgar»

Stadgar för LKPG Support

 § 1 Föreningen

 

 1.1 Namn

LKPG Support För ändring av föreningens namn krävs beslut av två efter varandra följande medlemsmöten med minst 2 tredjedelar av antalet angivna röster

 

1.2 Syfte

Föreningens syfte är att stödja Linköping HC dam i med- och motgång. 

 

1.3 Aktivitet

 Föreningen skall verka för att:

 - Ordna resor till bortamatcher.

 - Skapa god läktarkultur i Linköping och andra platser som besöks.

 

1.4 Ideologi

LKPG Support är en oberoende supporterförening utan direkt anknytning till Linköpings HC dam eller den officiella stödföreningen. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. LKPG Support är helt ideell.

 

1.5 Möten

Föreningen skall hålla årsmöte en gång per år, detta skall ske under aprilmånad. Utöver årsmötet skall medlemsmöte hållas om verksamheten så kräver, om styrelsen så beslutar eller att minst tre medlemmar begär det. Medlemmar skall meddelas senast två veckor innan dessa möten äger rum. Dessa möten kommer att vara alkohol och drogfria.

 

1.6 Resor

Är man under 18 år måste man ha föräldrars tillstånd att åka. De resor som arrangeras i föreningens namn skall vara alkohol och drogfria.

 

1.7 Ändring av stadgar

Ändringar av dessa stadgar skall beslutas på två av varandra följande medlemsmöten med enkel majoritet, varav minst ett är ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall en tid av minst 30 dagar förflyta. För att ändra föreningens stadgar krävs minst 10 närvarande medlemmar.

 

1.8 Upplösning

För att upplösa föreningen krävs beslut med absolut majoritet från årsmöte samt påföljande stormöte. Om dessa möten beslutar att upplösa föreningen skall eventuella kvarvarande ekonomiska till gångar tillfalla Linköping HCs damer.

 

§ 2 Medlemmar

 

2.1 Medlemskap

Medlemskap gäller en säsong och löses genom erläggande av fastställd årsavgift. Med säsong avses perioden från och med avslutat årsmöte till och med nästkommande årsmöte avslutande.

 

2.2 Avgift

 Medlemsavgiften fastställd av årsmöte

 

2.3 Rösträtt

Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens stormöten. Rösträtt på årsmötet har alla medlemmar som löst medlemskap senast utgången av januari månad. Medlem kan rösta genom ombud mot uppvisande av giltig fullmakt,

 

2.4 Rättigheter

 Medlem har - rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar - rätt att få information om föreningen angelägenheter - rätt att närvara på öppna styrelsemöten samt yttranderätt på dessa möten - rätt att ta del av förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna - yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt, och rösträtt på föreningens årsmöte och stormöten.

 

2.5 Skyldigheter

Medlem - skall känna till och följa stadgarna - skall betala de av föreningen beslutade avgifter - har inte rätt till del av föreningens tillgångar vid upplösning av föreningen - får inte överlåta eller låna ut sitt medlemskort till annan - skall under resor följa bussvärds anvisningar 2.6 Avstängd medlem Styrelsen för LKPG  Support äger rätt att avstänga medlem som inte svarar upp mot LKPG Supports ändamål och värderingar, eller på annat sätt skadar LKPG Support. Beslut om uteslutning fastställs av två styrelsemöten efter varandra; tiden mellan de två styrelsemötena betraktas medlemmen som avstängd om inte annat beslutats.

 

 § 3 Årsmöte

 

 3.1 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans, det ska hållas under april månad.

 

3.2.1 Val av styrelse

 Ordförande väljs vid varje årsmöte och har en mandatperiod på ett år.

 En styrelseledamot väljs för 2 år samt en för 1 år.

Två suppleanster väljs för 1 år var.

 

3.2.2. Val av arbetsgrupper

 Det skall finnas följande arbetsgrupper TIFO, resor, sponsorgrupp, ungdomsgrupp, it och fest/arrangemang. Dessa väljs på årsmötet.

 

3.3 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall finnas tillgänglig för medlemmar två veckor innan mötet. Den skall innehålla mötets dagordning, samt valberedningens förslag till styrelseposter.

 

3.4 Dagordning

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras

1. mötet öppnas

2. frågan om mötet har utlyst enligt stadgarna

1. val av mötesordförande och mötessekreterare 

2. val av två justerare tillika rösträknare

3. fastställande av dagordning/föredragslista

4. styrelses verksamhetsberättelse för den senaste verksamhetsåret

5. styrelsens förvaltningsberättelse för den senaste räkenskaps året

6. revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Denna skall föredras muntligt av revisorn, i undantagsfall kan skriftlig revisionsberättelse presenteras vid årsmötet.

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

8. fastställande av medlemsavgifter

9. val av styrelse. Samtliga ledamöter skall väljas enskilt.

 a. ordförande

b. kassör

 c. ledamot

d. suppleanter

10. val av revisor och suppleant

11. val av valberedning

12. val av ansvarigområden

13. behandling av förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.

14. övriga frågor

15. mötet avslutas

 

3.4 Extra årsmöte

Ett extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst 10 anslutna medlemmar till styrelsen inkommit med en skriftlig begäran med motivering. Kallelse till extra årsmöte skall vara utsänd två veckor i förväg. Vid av medlemmarna begärt extra årsmöte har styrelsen två veckors förberedelsetid innan kallelse ska sändas. Kallelsen ska sändas minst två veckor innan mötet.

Vid extra årsmöte skall förekomma:

1. mötets öppnande

2. val av ordförande och sekreterare för mötet

3. val av justerare tillika rösträknare för mötet

4. fastställande av mötets stadgeenliga kallelse

5. fastställande av röstlängd

6. behandling av ärenden för vilka mötet sammankallats

7. avslut

 

§ 4 Styrelsen

 

4.1 styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst ordförande, kassör och en ledamot samt två (2) suppleanter. Suppleant har endast rösträtt som ersättare till frånvarande styrelseledamot men har i alla möten full förslags- och yttranderätt. Styrelsen ska utse vice ordförande och sekreterare bland ledamöter.

 

4.1.1. Styrelseuppgifter

Styrelsens uppdrag är att verkställiga beslut fattade av års- och medlemsmöten. Styrelsen kan även på eget initiativ anordna evenemang och arrangemang som inte är beslutade av dessa möten förutsatt att de ligger i linje med föreningens verksamhet och värderingar samt att det finns ekonomiskt utrymme för dem. Styrelsen ska även med sitt beteende föregå som gott exempel för bra kultur i så väl föreningen, resor som på läktaren. Vid frånfälle kan styrelsen tillsätta vakanta ansvarigområden tills nästkommande årsmöte.

 

4.2 Utlysning av styrelsemöte Rätten att utlysa styrelsemöte tillkommer ledamot. Styrelsemöte skall ske minst en gång i kvartalet

 

4.3 Beslut

Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

 

4.3.1 Arbetsgrupperna

Det skall finnas följande arbetsgrupper TIFO, resor, sponsorgrupp, ungdomsgrupp, IT och fest/arrangemang. Den som är utsedd som ansvara för arbetsgruppen skriver protokoll och skall arbeta för en aktiv arbetsgrupp. Ansvarar för gruppen skall även redovisa till styrelsen om arbetets gång, beslut och utfall. Ansvarig för gruppen protokollförda alla möten och träffas minst 2 gånger per år.

 

§ 5 Redovisning

 

5.1 Räkenskaper Föreningens räkenskaper skall granskas av årsmötet utvalda revisor . Föreningens räkenskaps år sammanfaller med kalenderår.

 

5.2 Firmateckning Att firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt.

 

§6 Protokoll

 

6.1 Protokoll

 Protokoll skall skrivas vid varje styrelsemöte, medlemsmöte, arbetsgruppsmöte och årsmöte. Protokoll skall redovisas vilka närvarande, tid, plats och ärende. Protokoll skall vara skriftligt och justeras av ordförande och sekreterare eller och justeras av justeringsman och sekreterare.